Innowacyjny Dom

Innowacyjny dom o dotacjach dla rolników

Innowacyjny dom o dotacjach dla rolników

MAJĄC NA UWADZE BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KRAJU W RAMACH OPERACJI TYPU „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH” WYODRĘBNIONY ZOSTAŁ NOWY OBSZAR WSPARCIA, TZW. OBSZAR ZIELONA ENERGIA W GOSPODARSTWIE UMOŻLIWIAJĄCY REALIZOWANIE INWESTYCJI POLEGAJĄCYCH NA ZAKUPIE URZĄDZEŃ DO WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO.

Forma wsparcia to dofinansowanie poniesionych kosztów i wynosi 50% (60% w przypadku młodych rolników). Maksymalna kwota dofinansowania to 150 000 zł. Dotacja liczona od kwot netto. Istnieje możliwość ubiegania się o zaliczkę w wysokości 50% dotacji, ale wymagane jest zabezpieczenie i wyodrębniony rachunek bankowy dla celów zaliczki. W jednym naborze można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy na operację w obszarze zielona energia w gospodarstwie dotyczącym danego gospodarstwa.

ARiMR chce wspierać działania, mające na celu wytwarzanie czystej energii, która następnie zostanie wykorzystana do zasilania urządzeń w gospodarstwie rolnym. Dzięki temu budynki gospodarcze będą mogły uniezależnić się od dostaw tradycyjnie wytwarzanej energii.

Jakie są cele dofinansowania zielonej energii w gospodarstwach?
Nowy obszar dofinansowania w ramach PROW zaistniał po to, by w gospodarstwach rolnych mogły być realizowane inwestycje, w ramach których będą tworzone instalacje wytwarzające energię z promieniowania słonecznego i magazyny tej energii, a także inwestycje dotyczące inteligentnych systemów zarządzania energią z możliwością zainstalowania pomp ciepła.

Na co można wydać dotację na zieloną energię?
Koszty kwalifikowalne, które pokrywają dotacje z PROW, obejmują inwestycje takie jak:

  • koszty zakupu instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią;
  • koszty zakupu pompy ciepła – o ile będzie stanowiła integralną część instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego;
  • koszty montażu instalacji ww. urządzeń do produkcji energii;
  • koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
  • koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Zielona energia – dofinansowanie 2023. Kto skorzysta?
Program “Zielona energia w gospodarstwie rolnym” jest skierowany do rolników (osób fizycznych, prawnych, spółek osobowych prawa handlowego, wspólników spółek cywilnych), którzy spełniają wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020. Beneficjentem dofinansowania “Zielona energia w gospodarstwie rolnym” może być zatem rolnik, który spełnia m.in. następujące wymogi:

  • prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych (z wyłączeniem chowu i hodowli ryb) przez minimum 12 miesięcy, z udokumentowanym dochodem min. 5 tys. zł,
  • posiada numer identyfikacyjny,
  • w przypadku osób fizycznych: jest pełnoletni, kieruje gospodarstwem i jest obywatelem państwa w UE.

Wnioski można składać od 31 stycznia 2023 , tura wnioskowania pozostanie otwarta do 1 marca 2023

Zapraszamy do odwiedzenia strony Firmy Innowacyjny Dom  www.innowacyjnydom.com oraz www.facebook.com/innowacyjnydom

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart